Officiële verdeler voor
België - Nederland - Luxemburg

Algemene voorwaarden

 1. Elke overeenkomst gesloten tussen partijen houdt de uitsluitende toepassing in van de Algemene Voorwaarden van Automotive - Cardetailing, tenzij andersluidende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk werden opgesteld.

 2. Offertes worden ter inlichting opgesteld en mogen geenszins als verbintenis worden beschouwd zolang de bestelling niet schriftelijk is aanvaard. Bij gebreke aan schriftelijke aanvaarding dient de levering van de diensten en opgestelde facturen als bevestiging te worden aanzien.

 3. Behoudens uitdrukkelijke en bijzondere geschreven bepalingen worden termijnen voor uitvoering van de diensten enkel ter informatie meegedeeld. Zij nemen slechts een aanvang vanaf de betaling van een voorschot. Zij kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding bij eventuele vertragingen, noch tot verbreking van de koop of de aanneming zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de dienstverlener daartoe. Eventuele vertragingen van de zijde van Automotive-Cardetailing kunnen nooit aanleiding geven tot aansprakelijkheid. Elk geval van overmacht, alsook de insolvabiliteit van de klant, ontslaat onmiddellijk Automotive-Cardetailing van zijn uitvoeringsplichten. Op het ogenblik dat de bestelling klaar is, kan de klant hiervan op de hoogte worden gesteld. De klant is gehouden omhet voertuig binnen de drie werkdagen af te halen. De bestelling wordt geleverd op de exploitatiezetel van Automotive-Cardetailing, alwaar de opdracht werd gegeven. Elke verplaatsing, ook geregeld door de dienstverlener, geschiedt voor rekening en op risico van de klant.

 4. Tenzij andersluidende voorwaarden van betaling werden overeengekomen, heeft Automotive-Cardetailing het recht om voor elke overeenkomst de betaling te vragen van een voorschot van 30% van het totaal der geraamde offerte, mits toezending evenwelvan corresponderende factuur.

 5. Bestellingen, ook deze opgenomen door vertegenwoordigers, zijn pas definitief na orderbevestiging. Nieuwe bestellingen kunnen steeds door de dienstverlener worden geweigerd en, zelfs na orderbevestiging, tenietgedaan, zo één of meerdere vorige bestelling(en) niet op de vervaldag der factuur werd(en) betaald.

 6. De voertuigen die zich in de inrichting van Automotive-Cardetailingbevinden, zijn niet gedekt tegen om het even welk risico.

 7. De plaats van levering en van risico-overdracht is de desbetreffende exploitatiezetel van de dienstverlener, waar de aanneming werd afgesloten. Elke verzending, ook deze geregeld door Automotive-Cardetailing, geschiedt voor rekening en op eigen risico van de koper.

 8. Verplaatsingen door Automotive-Cardetailing met het voertuig van de klant gebeuren op risico van de klant.

 9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, worden de diensten zonder waarborg uitgevoerd. Bij koetswerkherstellingen kunnen afwijkingen in tinten en vormen, geen aanleiding geven tot verbreking noch schadeloosstelling en/of vergoeding. Automotive-Cardetailing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

 10. De factuur vernietigt iedere voorafgaande briefwisseling of mededeling en wordt geacht de inhoud van de overeenkomst weer te geven, tenzij de klant binnen de 5 werkdagen na uitgifte van deze factuur, aangetekend aan de dienstverlener het bewijs van een afwijkende schriftelijke opdracht tussen partijen bezorgd.

 11. Onze facturen zijn betaalbaar op de exploitatiezetel van Automotive-Cardetailing, waar de opdracht werd gegeven. Ze geschiedt contant bij de levering, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. De verzending van de factuur geld als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum.Zo echter bij de levering, of in voorkomend geval op de overeengekomen vervaldag, niet of onvolledig betaald werd, zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met een verwijlintrest volgens de wettelijke bepalingen. Dit impliceert meer in het bijzonder dat de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 02-08-2002, en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn.

 12. Bovendien zalbij niet-betaling op de vervaldag als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering het bedrag van de hoofdsom forfaitairverhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 100, 00 EUR zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze vergoeding is verschuldigd naast verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestellingen.

 13. Klachten dienen per aangetekend schrijven duidelijk gemotiveerd binnen de 5 werkdagen na aflevering van de wagen, of na factuurdatum indien de klachten facturen betreffen, te worden meegedeeld aan Automotive-Cardetailing. Indien dit niet is gebeurt worden de uitgevoerde werken als aanvaard en de factuur als bindend beschouwd. Latere klachten m.b.t. gebreken die voor een aandachtig koper zichtbaar waren op het ogenblik van de aflevering kunnen niet meer aanvaard worden.

 14. Automotive-Cardetailingis niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan voertuigen die zich op haar terreinen bevinden. De voertuigen op het terrein van de dienstverlener zijn niet verzekerd tegen om het even welk risico en de dienstverlener is geenszins aansprakelijk voor dergelijk risico.

 15. Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige dienst zal uitsluitend beslecht worden met toepassing van Belgisch recht, en voor de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Autonieuws - Auto-actualiteit snel, betrouwbaar en met meerwaarde
Vos Car Electronics

Nano Ceramic Protect Benelux
Automotive Cardetailing

Officiële verdeler voor
België - Nederland - Luxemburg

Teutseweg 33
3520 Zonhoven
België

Tel. +32 (0)477 23 27 26

Alle prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.


© 2022 Nano Ceramic Protect Benelux - Automotive Cardetailing. Alle rechten voorbehouden. Design by We Cre8 It.

Versie 2.0